Wieczerza Paschalna Przymierza Pańskiego

Dnia 31 marca 2018r. Wieczerza Paschalna Przymierza Pańskiego o zachodzie słońca ok. 19:00

Wieczerza Paschalna [Opowiadanie jak Bóg wyprowadził nas z duchowego Egiptu]

Pwt 6:20 A kiedy potem twój syn zapyta cię: „Co znaczą te polecenia, prawa i nakazy, które nałożył na was Jahwe, nasz Bóg?”,
Pwt 6:21 wówczas odpowiesz synowi: – Byliśmy niewolnikami faraona w Egipcie, a Jahwe wywiódł nas z Egiptu przemożną ręką
Pwt 6:22 i na naszych oczach zdziałał w Egipcie cuda i wielkie a przerażające dziwy przeciw faraonowi i całemu jego domowi.
Pwt 6:23 Nas jednak wywiódł stamtąd, by nas poprowadzić i dać nam ten kraj, który przyrzekł naszym ojcom.
Pwt 6:24 I nakazał nam Jahwe wypełnić wszystkie te prawa, aby bać się Jahwe, naszego Boga, aby zawsze dobrze się wiodło i aby nas zachował przy życiu, tak jak dziś.
Pwt 6:25 Nasza sprawiedliwość ma więc polegać na tym, że będziemy przestrzegali wypełniania wobec Jahwe, naszego Boga, wszelkich przykazań, jakie na nas nałożył.

 

obmywanie nóg

Jn 13:3 Jezus wiedząc, że Ojciec wszystko złożył w Jego ręce i że od Boga wyszedł i do Boga odchodzi,
Jn 13:4 wstał od stołu, zdjął wierzchnie okrycie, wziął ręcznik i przepasał się nim.
Jn 13:5 Potem nalał wody do miednicy i zaczął myć nogi uczniom i wycierać ręcznikiem, którym był przepasany.
Jn 13:6 Przychodzi więc do Szymona Piotra. [Piotr] mówi Mu: Panie, Ty mnie myjesz nogi?
Jn 13:7 A Jezus mu odpowiedział: Ty teraz tego nie rozumiesz, co Ja robię, ale potem zrozumiesz.
Jn 13:8 Mówi Mu Piotr: Nie, nigdy nie będziesz umywał mi nóg. Jezus mu odrzekł: Jeśli ciebie nie umyję, nie będziesz miał więzi ze Mną.
Jn 13:9 Mówi Mu Szymon Piotr: Panie, [myj] nie tylko nogi, ale i ręce, i głowę.
Jn 13:10 Mówi mu Jezus: Temu, kto się wykąpał, wystarczy umyć nogi, bo cały jest czysty. I wy jesteście czyści, ale nie wszyscy.
Jn 13:11 Wiedział bowiem, kto Go wyda, i dlatego powiedział: Nie wszyscy jesteście czyści.
Jn 13:12 Kiedy więc umył im nogi, włożył okrycie, usiadł znowu przy stole i powiedział: Czy wiecie, co uczyniłem?
Jn 13:13 Wy nazywacie Mnie Nauczycielem i Panem i dobrze mówicie, bo jestem nim.
Jn 13:14 Jeżeli więc Ja, Pan i Nauczyciel, umyłem wam nogi, to i wy powinniście umywać sobie nogi nawzajem.
Jn 13:15 Dałem wam przykład, abyście tak czynili, jak Ja wam uczyniłem.
Jn 13:16 Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Sługa nie jest większy od pana ani posłaniec większy od tego, który go posyła.
Jn 13:17 Jeśli to zrozumiecie, jeśli tak będziecie czynić, szczęśliwi będziecie.

 

Łk 22:24 Powstał też między nimi spór, kto z nich uchodzi za największego.
Łk 22:25 On zaś im powiedział: Królowie panują nad narodami, a ich władców nazywa się dobroczyńcami.
Łk 22:26 Lecz wy tak nie postępujcie. Ale największy z was niech stanie się jak ten najmłodszy, a przełożony jak ten, co usługuje.
Łk 22:27 Bo kto jest większy? Czy ten, co siedzi przy stole, czy ten, co usługuje? Czy nie ten, co siedzi przy stole? A Ja jestem wśród was jak ten, co usługuje!

 

 

Przymierze Pańskie

Mt 26:26 A podczas wieczerzy, kiedy Jezus wielbiąc Boga wziął chleb, połamał go i podając uczniom rzekł: Bierzcie, jedzcie, to jest moje ciało.
Mt 26:27 I wziął kielich, odmówił modlitwę dziękczynną i podał im, mówiąc: Pijcie z niego wszyscy.
Mt 26:28 To jest bowiem moja krew przymierza, która będzie wylana za wielu na odpuszczenie grzechów.

Jn 6:25 Znalazłszy Go za morzem, zapytali: Rabbi, kiedyś tu przybył?
Jn 6:26 A Jezus im odpowiedział: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Szukacie Mnie nie dlatego, żeście widzieli znaki, ale dlatego, żeście najedli się chleba do syta.
Jn 6:27 Nie starajcie się o pokarm przemijający, ale o pokarm pozostający na życie wieczne, który da wam Syn Człowieczy. Na Nim bowiem Ojciec, Bóg, wycisnął swoją pieczęć.
Jn 6:28 Rzekli do Niego: Co mamy czynić, aby wykonać dzieło Boże?
Jn 6:29 Odpowiedział im Jezus: Dzieło Boże polega na tym, abyście uwierzyli w Tego, którego On posłał.
Jn 6:30 Powiedzieli Mu: Jaki Ty nam uczynisz znak, żebyśmy go ujrzeli i uwierzyli Ci? Czego dokonasz?
Jn 6:31 Praojcowie nasi jedli mannę na pustyni, jak napisano: „Dał im do jedzenia chleb z nieba”.
Jn 6:32 Powiedział im Jezus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: To nie Mojżesz dał wam chleb z nieba; to mój Ojciec daje wam prawdziwy chleb z nieba.
Jn 6:33 Bo chlebem Bożym jest Ten, który zstępuje z nieba i daje życie światu.
Jn 6:34 Rzekli więc do Niego: Panie, dawaj nam zawsze tego chleba!
Jn 6:35 Powiedział im Jezus: Ja jestem chlebem życia. Kto przychodzi do Mnie, nie będzie łaknął i kto wierzy we Mnie, nigdy nie będzie pragnął.
Jn 6:36 Lecz powiedziałem wam: Widzieliście Mnie, a nie wierzycie.
Jn 6:37 Wszystko, co Ojciec Mi daje, przyjdzie do Mnie, a Ja nie odrzucę tego, który do Mnie przychodzi,
Jn 6:38 bo zstąpiłem z nieba nie po to, aby spełniać własną wolę, ale wolę Tego, który Mnie posłał.
Jn 6:39 A jest wolą Tego, który Mnie posłał, żebym nie stracił nic z tego wszystkiego, co Mi dał, ale wskrzesił to w dniu ostatecznym.
Jn 6:40 To jest bowiem wolą Ojca mojego, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w Niego, miał życie wieczne; a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym.
Jn 6:41 Szemrali więc Judejczycy przeciwko Niemu, że powiedział: Ja jestem chlebem, który zstąpił z nieba.
Jn 6:42 I mówili: – Czyż to nie jest Jezus, syn Józefa? Znamy Jego ojca i matkę! Jak On teraz może mówić: Zstąpiłem z nieba?!
Jn 6:43 Jezus im odpowiedział: Nie szemrajcie między sobą!
Jn 6:44 Nikt nie może przyjść do Mnie, jeżeli nie pociągnie go Ojciec, który Mnie posłał. A Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym.
Jn 6:45 Napisano u proroków: „Wszyscy będą uczniami Bożymi”. Każdy, kto usłyszał od Ojca [wezwanie] i zrozumiał [je], przychodzi do Mnie.
Jn 6:46 Nie [znaczy to], że ktoś widział Ojca, bo tylko Ten, który jest [posłany] od Boga, widział Ojca.
Jn 6:47 Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto wierzy, ma życie wieczne.
Jn 6:48 Ja jestem chlebem życia.
Jn 6:49 Praojcowie wasi jedli mannę na pustyni i pomarli.
Jn 6:50 To jest chleb, który zstępuje z nieba, aby ten, co go spożywa, nie umarł.
Jn 6:51 Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Kto spożywa ten chleb, żyć będzie na wieki. A chlebem, który Ja dam, jest moje ciało za życie świata.
Jn 6:52 Sprzeczali się więc Judejczycy między sobą, mówiąc: Jakże On może dać nam swoje ciało do jedzenia?
Jn 6:53 Jezus więc powiedział im: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli nie będziecie spożywali ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie.
Jn 6:54 Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym.
Jn 6:55 Bo moje ciało jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem.
Jn 6:56 Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, pozostaje we Mnie, a Ja w nim.
Jn 6:57 Jak Mnie posłał żyjący Ojciec, i Ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto spożywa moje ciało, żyć będzie przeze Mnie.
Jn 6:58 To jest chleb, który zstąpił z nieba. Nie jak ten, który jedli praojcowie i pomarli. Kto spożywa ten chleb, żyć będzie na wieki.
Jn 6:59 Powiedział to nauczając w synagodze w Kafarnaum.
Jn 6:60 Wielu Jego uczniów usłyszawszy to powiedziało: Twarda jest ta mowa, któż może jej słuchać?
Jn 6:61 A Jezus, wiedząc, że uczniowie szemrają, rzekł im: To was gorszy?
Jn 6:62 A jeśli zobaczycie Syna Człowieczego wstępującego tam, gdzie był przedtem?
Jn 6:63 Duch ożywia, ciało nie ma znaczenia. Słowa, które wam powiedziałem, są duchem i życiem.
Jn 6:64 Ale są wśród was tacy, co nie wierzą. Jezus bowiem od początku wiedział, którzy nie wierzyli; wiedział też, kto Go wyda.
Jn 6:65 I mówił: Dlatego powiedziałem wam: Nikt nie może przyjść do Mnie, jeśliby to nie było mu dane przez Ojca.
Jn 6:66 Odtąd wielu Jego uczniów odeszło i już z Nim nie chodzili.
Jn 6:67 Rzekł więc Jezus do Dwunastu: Czy i wy chcecie odejść?
Jn 6:68 Odpowiedział Mu Szymon Piotr: Panie, do kogo pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego,
Jn 6:69 a myśmy uwierzyli i poznali, że Ty jesteś Święty Boga.
Jn 6:70 Odpowiedział mu Jezus: Czyż nie wybrałem was Dwunastu? A jeden z was jest diabłem.
Jn 6:71 A mówił to o Judaszu, synu Szymona z Kariotu. On bowiem miał Go wydać, a był jednym z Dwunastu.

 

 

Odśpiewanie hymnu [odczytanie]

Mt 26:29 Powiadam wam, że odtąd nie będę już pił tego napoju z winogron aż do tego dnia, w którym będę razem z wami pił nowy napój w królestwie mojego Ojca.
Mt 26:30 Kiedy odmówili hymn, wyszli na Górę Oliwną.

 

Psalm 118

Ps 118:1 Alleluja. Wysławiajcie Jahwe, albowiem dobry jest i na wieki trwa Jego łaskawość.
Ps 118:2 Niech to powtarza dom Izraela, że na wieki trwa Jego łaskawość.
Ps 118:3 Niech to powtarza dom Aarona, że na wieki trwa Jego łaskawość.
Ps 118:4 Niechaj to mówią bojący się Jahwe, że na wieki trwa Jego łaskawość.
Ps 118:5 Wołałem w ucisku do Jahwe, a On mnie wysłuchał, wywiódł mnie na wolność.
Ps 118:6 Jahwe jest ze mną, więc się nie lękam – coś może mi uczynić człowiek?
Ps 118:7 Jahwe jest ze mną, by mnie wspomagać – spoglądam z góry na mych nieprzyjaciół.
Ps 118:8 Lepiej szukać schronienia u Jahwe, niż ufność pokładać w człowieku.
Ps 118:9 Lepiej szukać schronienia u Jahwe, niż ufność w możnych pokładać.
Ps 118:10 Otoczyły mnie wszystkie ludy, w Imię Jahwe trzymałem je z dala.
Ps 118:11 Otoczyły mnie i osaczyły, w Imię Jahwe trzymałem je z dala.
Ps 118:12 Opadły mnie one jak pszczoły, brzęczały jak ogień z cierni, ale w Imię Jahwe trzymałem je z dala.
Ps 118:13 Pchnięto mnie mocno, abym upadł, ale Jahwe mnie podtrzymał.
Ps 118:14 Mocą moją i śpiewem jest Jahwe, On stał się moim zbawieniem.
Ps 118:15 Okrzyki radości i wybawienia w namiotach sprawiedliwych: „Prawica Jahwe swą moc ujawniła,
Ps 118:16 prawica Jahwe wzniosła się wysoko, prawica Jahwe okazała swą moc!”
Ps 118:17 Nie umrę, ale żyć będę i będę opowiadał o dziełach Jahwe.
Ps 118:18 Srogo mnie Jahwe ukarał, ale na śmierć mnie nie wydał.
Ps 118:19 Otwórzcie mi bramy sprawiedliwości, bym wszedł i wysławiał Jahwe.
Ps 118:20 Ta jest brama Jahwe, sprawiedliwi przez nią wchodzić będą.
Ps 118:21 Wysławiam Cię, gdyż mnie wysłuchałeś i stałeś się moim zbawieniem.
Ps 118:22 Kamień, który odrzucili budujący, stał się kamieniem węgielnym.
Ps 118:23 Przez Jahwe się to stało, rzecz godna podziwu w oczach naszych.
Ps 118:24 Oto dzień, który zgotował Jahwe, cieszmy się nim i radujmy.
Ps 118:25 O Jahwe, racz nas ocalić, o Jahwe, daj nam zwycięstwo!
Ps 118:26 Błogosławiony, który przychodzi w Imię Jahwe, błogosławimy wam z Domu Jahwe.
Ps 118:27 Jahwe jest Bogiem, jest światłem dla nas! Z gałęźmi zacznijcie orszak świąteczny aż do rogów ołtarza.
Ps 118:28 Tyś Bogiem moim, Ciebie wysławiam, Boże mój, Ciebie uwielbiam.
Ps 118:29 Wysławiajcie Jahwe, albowiem dobry jest i łaskawość Jego trwa na wieki wieków.

Add a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *