O nas

O nas – podstawy

 1. STWÓRCA BÓG OJCIEC JHWH jest jeden i tylko jeden /echad/ bez oszukańczych manipulacji słownych typu: trójca, dwójca, wcielony, itp. [Mateusza 12:29; 5 Mojż. 6:4; 10:12; 30:6]

Mk 12:29 Jezus odpowiedział: Pierwsze przykazanie jest to: Słuchaj, Izraelu! Pan, Bóg nasz, Pan jeden jest. [Warszawska]

 

Pwt 6:4 Słuchajże Izraelu: JHWH, Bóg nasz, JHWH jeden jest. [Gdańska]

 

Pwt 10:12 A teraz, Izraelu, czegoż JHWH, Bóg twój, żąda od ciebie? jedno abyś się bał JHWH, Boga twego, a chodził we wszystkich drogach jego; abyś go miłował i służył JHWH, Bogu twemu, ze wszystkiego serca twego, i ze wszystkiéj duszy twojéj. [Gdańska]

 

Pwt 30:6 I obrzeże JHWH, Bóg twój, serce twoje, i serce nasienia twego, abyś miłował JHWH, Boga twego, ze wszystkiego serca twego, i ze wszystkiéj duszy twojéj, abyś mógł żyć. [Gdańska]

 1. Naszą wiarę w Boga Ojca JHWH opieramy na zbiorze Pism Świętych, którym posługiwali się Jeszua Pomazaniec i jego 12 apostołów, w tym Henocha, Machabejskie, Syracha, Księga Mądrości Barucha itd. – inaczej, niż według katolickiego kanonu [Dzieje 17:10-11; Łukasza 24:44-45]

Dz 17:10 Bracia zaś wyprawili zaraz w nocy Pawła i Sylasa do Berei; ci, gdy tam przybyli, udali się do synagogi Żydów,

Dz 17:11 Którzy byli szlachetniejszego usposobienia niż owi w Tesalonice; przyjęli oni Słowo z całą gotowością i codziennie badali Pisma, czy tak się rzeczy mają. [Warszawska]

 

Łk 24:44 I rzekł do nich: To właśnie te słowa powiedziałem wam, kiedy jeszcze byłem z wami: Musi wypełnić się wszystko, co o Mnie napisano w Prawie Mojżeszowym, w Prorokach i w Psalmach.

Łk 24:45 Wtedy nauczył ich rozumieć Pisma. [Poznańska]

 1. Uważamy, iż tylko wypowiedzi Najwyższego w tekstach w oryginalnym języku są „natchnione”, a każdy tekst tłumaczony na inny język jest wątpliwy/tendencyjny dotyczy to także tłumaczenia interlinearnego.

Przykład:

Jn 1:18 Boga nikt nigdy nie widział; on jednorodzony Syn, który jest w łonie ojcowskiém, ten nam opowiedział. [Gdańska]

Jn 1:18 Boga nikt nigdy nie widział: Jednorodzony Bóg, który jest na łonie Ojca, dał nam Go poznać. [Poznańska]

Jn 1:18 θεονG G2316GOD  ουδειςG G3762NO ONE  εωρακενG G3708 [G G5758] HAS SEEN  πωποτεG G4455AT ANY TIME;  οG G3588THE  μονογενηςG G3439ONLY BEGOTTEN  υιοςG G5207SON,  οG G3588WHO  ωνG G5607 [G G5752] IS  ειςG G1519IN  τονG G3588THE  κολπονG G2859BOSOM  τουG G3588OF THE  πατροςG G3962FATHER,  εκεινοςG G1565HE  εξηγησατοG G1834 [G G5662] DECLARED „HIM”.  [IGNT+]

 1. DEKALOG jest naszą podstawową TORĄ, cały i dosłowny. Dekalog na dwóch tablicach dany ludziom napisany „palcem” Wiekuistego i złożony w najświętszym miejscu – skrzyni świadectwa

Wj 20:3 Nie będziesz miał żadnych innych bogów oprócz mnie.

 

Wj 20:4 (Nie będziesz tworzył rzeźby [bożka] ani żadnej podobizny tego, co jest w górze na niebie lub co jest na dole na ziemi, ani co jest w wodzie poniżej ziemi.

Wj 20:5 Nie będziesz padał na twarz przed nimi i nie będziesz im służył; bowiem Ja, JHWH, twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym, który dochodzę nieprawości ojców na synach, na wnukach i prawnukach tych, co mnie nienawidzą,

Wj 20:6 ale miłosierdzie świadczę tysiącznym pokoleniom tych, co mnie miłują i strzegą przykazań moich).

 

Wj 20:7 Nie będziesz wypowiadał na próżno Imienia JHWH, twego Boga. JHWH bowiem nie pozostawi bez kary tego, kto by wypowiadał Jego Imię na próżno.

 

Wj 20:8 Pamiętaj, abyś święcił dzień Szabatu.

Wj 20:9 (Sześć dni masz pracować i wykonywać wszelkie twoje zajęcia,

Wj 20:10 lecz dzień siódmy jest Szabatem na cześć JHWH, twego Boga. Nie wolno [wtedy] wykonywać żadnego zajęcia ani tobie, ani twemu synowi czy córce, ani słudze czy służebnicy, ani bydlęciu, ani obcemu, który przebywa w obrębie twoich bram.

Wj 20:11 JHWH bowiem uczynił w sześciu dniach niebo i ziemię, morze i to wszystko, co jest w nich, a odpoczął w siódmym dniu. Dlatego pobłogosławił JHWH dzień Szabatu i uczynił go świętym).

 

Wj 20:12 Czcij ojca twego i matkę twoją, abyś żył długo na tej ziemi, którą da ci JHWH, Bóg twój.

 

Wj 20:13 Nie będziesz mordował.

 

Wj 20:14 Nie będziesz cudzołożył.

 

Wj 20:15 Nie będziesz porywał [człowieka].

 

Wj 20:16 Nie będziesz fałszywie świadczył przeciw bliźniemu twemu.

 

Wj 20:17 Nie będziesz pożądał domu bliźniego twego: nie będziesz pożądał żony bliźniego twego ani jego sługi, ani służebnicy, ani wołu, ani osła, ani żadnej rzeczy, która należy do twego bliźniego.

 1. Jeszua Pomazaniec z miasta Betlejem/Nazaret jest naszym Panem, obiecanym Mesjaszem, o którym napisano w prawie Mojżeszowym, w Prorokach i w Psalmach. [Łukasza 24:44; Daniela 9:25-27; Izajasza 9:5-6; Psalm 110:1-4]

Łk 24:44 I rzekł do nich: To właśnie te słowa powiedziałem wam, kiedy jeszcze byłem z wami: Musi wypełnić się wszystko, co o Mnie napisano w Prawie Mojżeszowym, w Prorokach i w Psalmach. [Poznańska]

 

Dn 9:25 Wiedz i zrozum: Od wyjścia nakazu, aby przywrócić i odbudować Jerozolimę, do [ukazania się] pomazańca-księcia, siedem tygodni. Po upływie sześćdziesięciu dwóch tygodni zostaną znów odbudowane plac i rów, ale w czasach ucisku.

Dn 9:26 po upływie sześćdziesięciu dwóch tygodni pomazaniec zostanie stracony i nie będzie miał [następcy]. Miasto i sanktuarium zniszczy naród księcia, który przyjdzie, a dokona się to pośród powodzi. Wojna będzie do końca i zniszczenie postanowione.

Dn 9:27 Uczyni mocne przymierze z wieloma podczas jednego tygodnia. W połowie tygodnia sprawi, że ustanie ofiara krwawa i ofiara pokarmów. Na skrzydle [ołtarza] będzie ohyda spustoszenia, aż postanowiona kara rozleje się nad niszczycielem. [Poznańska]

 

Iz 9:5 Albowiem dziecię nam się narodziło, syn został nam dany. Na Jego barkach władza spoczywa. I nazwane będzie imieniem: cudowny doradca, bóg mocny, ojciec wieczności, książę pokoju

Iz 9:6 aby rozprzestrzeniło się [Jego] panowanie i pokój bez końca na tronie Dawida i w jego królestwie, aby utwierdzić go i wzmocnić poprzez prawo i sprawiedliwość odtąd i aż po wieczność; gorliwość JHWH Zastępów to sprawi. [Poznańska]

 

Ps 110:1 Psalm Dawida. Uroczysta wypowiedź JHWH do mego Pana: „Usiądź po mej prawicy, aż położę wrogów Twoich jako podnóżek dla Twych stóp”

Ps 110:2 Berło Twej potęgi poszerzy JHWH z Syjonu. Panuj pośród Twoich nieprzyjaciół.

Ps 110:3 Twe panowanie na górach świętych od dnia Twych narodziny od łona, od zarania Twej młodości, która jest jak rosa.

Ps 110:4 JHWH przysięgał i nie będzie żałował: Tyś na wieki kapłanem na podobieństwo Melchizedeka. [Poznańska]

 1. Jeszua Pomazaniec jest tylko i wyłącznie stworzycielem nowego duchowego stworzenia. Prawdą, Drogą i Życiem – duchowym mentorem/pośrednikiem prowadzącym do właściwego ducha TORY – jego i naszego Boga Ojca JHWH [2 Kor. 5:17-18; Jana 5:24-27]

2Ko 5:17 Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem; stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe.

2Ko 5:18 A wszystko to jest z Boga, który nas pojednał z sobą przez Chrystusa i poruczył nam służbę pojednania, [Warszawska]

 

Jn 5:24 Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Kto słucha mojej nauki i wierzy Temu, kto Mnie posłał, ma życie wieczne i nie będzie potępiony, ale już przeszedł ze śmierci do życia.

Jn 5:25 Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Zbliża się godzina – a nawet już nadeszła – w której umarli usłyszą głos Syna Bożego. Ci zaś, którzy usłyszeli, żyć będą.

Jn 5:26 Bo jak Ojciec ma życie w sobie, tak też dał Synowi, aby miał życie w sobie.

Jn 5:27 Dał Mu też władzę sądzenia, bo jest Synem Człowieczym. [Poznańska]

 1. Jeszua Pomazaniec nie przyszedł tworzyć kościoła. Posłany był wyłącznie aby odszukać i odkupić zaginione owce z domu Izraela, które Bóg rozproszył pomiędzy narody, gdy zgrzeszyły. [Dzieje ap. 15:15-18; Mateusza 15:24; Ezechiela 34:11-16; Hebrajczyków 13:20]

Dz 15:15 Potwierdzają to zresztą słowa napisane przez proroków:

Dz 15:16 „Potem powrócę i odbuduję upadły dom Dawida, odbuduję jego ruiny i podźwignę go.

Dz 15:17 Aby pozostali ludzie szukali Pana i wszystkie ludy, nad którymi wzywa się Imienia mego – mówi Pan, który to wszystko czyni”

Dz 15:18 słowa znane od wieków. [Poznańska]

 

Mt 15:24 A On, odpowiadając, rzekł: Jestem posłany tylko do owiec zaginionych z domu Izraela. [Warszawska]

 

Eze 34:11 Albowiem tak mówi Pan, JHWH: Oto Ja sam będę się troszczył o moją trzodę i będę jej doglądał.

Eze 34:12 Jak pasterz opiekuje się swą trzodą w dniu, w którym znajduje się wśród swych rozproszonych owiec, tak [Ja] będę się opiekował moimi owcami, wyrwę je z każdego miejsca, gdzie zaginęły w dzień mglisty i bardzo zachmurzony.

Eze 34:13 Wywiodę je z narodów, zbiorę z krajów i sprowadzę je do ziemi, i będę je pasł na górach izraelskich, po potokach i we wszystkich zamieszkałych okolicach kraju.

Eze 34:14 Będę je pasł na dobrym pastwisku. Tam na górach wyżyny izraelskiej będzie ich pastwisko. Będą przebywały na dobrym pastwisku i na tłustych wypasach, na górach izraelskich będą się pasły.

Eze 34:15 Ja będę pasł moją trzodę i Ja będę ją pędził na leże – wyrocznia Pana, JHWH.

Eze 34:16 Zbłąkanej będę szukał, tą, która się odłączy, zawrócę, mającą złamanie opatrzę, chorą wzmocnię, tej zaś, która jest tłusta i mocna, będę strzegł. Będę ją pasł w prawości. [Poznańska]

 

Heb 13:20 A Bóg pokoju, Ten, który przez krew wiecznego przymierza wyprowadził spomiędzy umarłych wielkiego Pasterza owiec, Pana naszego Jezusa, [Poznańska]

 1. Jeszua Pomazaniec nie unieważnił tzw. starego testamentu – tylko zawarł „Nowe/Odnowione Przymierze”. [Mateusza 5:17-19; 26:26-28]

Mt 5:17 Nie sądźcie, że przyszedłem, aby znieść Torę czy Proroków. Nie przyszedłem znieść, lecz nadać pełnię.

Mt 5:18 Tak jest! Powiadam wam, że dopóki niebo i ziemia nie przeminą, nie zniknie z Tory nawet jeden jud ani kreska, aż wydarzy się wszystko, co musi się wydarzyć.

Mt 5:19 Kto zatem nie przestrzega najmniejszego z tych micwot i tak naucza innych, będzie nazwany najmniejszym w Królestwie Niebios. Kto jednak przestrzega i tak naucza, będzie nazwany wielkim w Królestwie Niebios. [PBZNT]

 

Mt 26:26 A kiedy jedli, wziął Jezus chleb i odmówiwszy błogosławieństwo połamał go i rozdał uczniom mówiąc: Bierzcie i jedzcie! To jest ciało moje.

Mt 26:27 A potem biorąc kielich, odmówił dziękczynienie i podał im mówiąc: Pijcie z niego wszyscy.

Mt 26:28 To jest bowiem krew moja, krew Przymierza, która będzie wylana za wielu na odpuszczenie grzechów. [Warszawsko-Praska]

 1. Jeszua Pomazaniec nie miał preegzystencji – jest to pogańska doktryna wtłoczona szczególnie w NT. „Był od początku” – jako proroctwo o NIM, zapowiedziany pierwszy raz w Edenie. [Rodzaju 3:15]

Rdz 3:15 Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie i niewiastę, między potomstwo twoje a potomstwo jej: ono zmiażdży ci głowę, a ty ugodzisz je w piętę. [Warszawsko-Praska]

 1. Jeszua Pomazaniec został „zrodzony” w chwili zmartwychwstania [Dzieje 13:30-34; Rzymian 1:4]

Dz 13:30 ale Bóg wskrzesił Go z martwych.

Dz 13:31 Przez wiele dni ukazywał się tym, którzy z Nim przyszli z Galilei do Jerozolimy, oni to teraz są świadkami wobec ludzi.

Dz 13:32 A my zwiastujemy wam dobrą nowinę obiecaną ojcom,

Dz 13:33 którą wobec nas, ich dzieci, Bóg wypełnił, wskrzeszając Jezusa, jak to zostało napisane w drugim psalmie: „Tyś Synem moim, Ja Ciebie dziś zrodziłem”.

Dz 13:34 A że Go wskrzesił z martwych, aby już więcej nie uległ rozkładowi, tak to zapowiedział: „Wypełnię obietnicę daną Dawidowi, w którą wierzyć należało”. [Poznańska]

 

Rz 1:4 Który według ducha uświęcenia został ustanowiony Synem Bożym w mocy przez zmartwychwstanie, o Jezusie Chrystusie, Panu naszym, [Warszawska]

 1. Jeszua Pomazaniec nie jest „Bogiem równym Ojcu, jego częścią wcieleniem, wszechmocnym, itp.” ale jest bogiem w sensie danej mu funkcji sędziego narodów /żeby to zrozumieć, to trzeba nawrócić się w myśleniu do hebrajskiego znaczeniu słowa „bóg”/ [2 Mojż. 4:16; 7:1; Psalm 82:1-8; Jana 10:33-36]

Wj 4:16 On będzie za ciebie przemawiał do ludu, będzie zatem [jak gdyby] twoimi ustami, ty zaś będziesz dla niego [jak gdyby] Bogiem. [Poznańska]

 

Wj 7:1 Ale JHWH rzekł do Mojżesza: Uważaj! Ja ustanawiam cię [jakby] Bogiem dla faraona, natomiast brat twój Aaron będzie twoim prorokiem. [Poznańska]

 

Ps 82:1 Psalm Asafa. Bóg staje na zgromadzeniu Bożym, sprawuje sąd pośród bogów:

Ps 82:2 „Jak długo jeszcze niesprawiedliwie sądzić będziecie i popierać sprawę złoczyńców? Pauza

Ps 82:3 Stawajcie w obronie słabego i sieroty, oddajcie sprawiedliwość nędznemu i ubogiemu!

Ps 82:4 Ratujcie nieszczęśnika i biedaka, wyzwólcie go z rąk złoczyńców!”

Ps 82:5 Nie pojmując, nie rozumiejąc, chodzą w ciemnościach, a wszystkie podwaliny ziemi się chwieją.

Ps 82:6 Myślałem: „Wy wszyscy bogami jesteście i synami Najwyższego.

Ps 82:7 Ale pomrzecie jak inni śmiertelni i upadniecie jak każdy z możnych”.

Ps 82:8 Powstań, Boże, sprawuj sąd nad ziemią, bo Twoją własnością są wszystkie narody. [Poznańska]

 

Jn 10:33 Judejczycy odrzekli: Nie kamienujemy Cię za dobre dzieło, ale za bluźnierstwo, że będąc człowiekiem czynisz się Bogiem.

Jn 10:34 Odrzekł im Jezus: Czyż w Prawie nie napisano: „Rzekłem: Bogami jesteście„?

Jn 10:35 Pismo więc nazwało bogami tych, do których skierowane było słowo Boże – a Pisma nie można zmienić –

Jn 10:36 wy zaś do Mnie, którego Ojciec uświęcił i posłał na świat, mówicie: Bluźnisz, bo powiedziałem: Jestem Synem Bożym. [Poznańska]

 1. Nie jest synem typu „Bóg zrodzony przez Boga”. Jest usynowiony jak i inni wybrani z wierności i zachowywanej prawości [Dzieje 8:14-16; 23:6; Psalm 29:1-2; 1 Samuela 24:17; Jana 8:39]

Rz 8:14 Ci wreszcie, którymi Duch Boży kieruje, są synami Boga.

Rz 8:15 Nie otrzymaliście przecież ducha niosącego niewolę, która by znów miała rodzić strach, lecz otrzymaliście Ducha dającego synostwo, dzięki czemu możemy wołać: Abba! Ojcze!

Rz 8:16 Ten właśnie Duch świadczy wobec naszego ducha, że jesteśmy dziećmi /synami/ Boga. [Poznańska]

 

Hi 1:6 I stało się niektórego dnia, gdy przyszli synowie Boży, aby stanęli przed JHWH, że téż przyszedł i szatan między nich. [Gdańska]

 

Dz 23:6 Świadomy, że część sanhedrynu stanowili saduceusze, a resztę faryzeusze, Paweł zawołał: „Bracia! Jestem faryzeuszem, synem faryzeuszów, a sądzi mnie się z powodu nadziei w zmartwychwstanie”. [Poznańska]

 

Ps 29:1 Psalm Dawida. Oddajcie JHWH, synowie Boży, oddajcie JHWH chwałę i [wysławiajcie Jego] moc;

Ps 29:2 oddajcie JHWH chwałę, należną Jego Imieniu, w świętych szatach padnijcie na twarz przed JHWH! [Poznańska]

 

1Sm 24:17 Gdy Dawid skończył mówić te słowa do Saula, Saul zapytał: Czy jest to twój głos, synu mój, Dawidzie? I zaczął Saul płakać głośno [Poznańska]

 

Jn 8:39 Odpowiedzieli Mu: – Naszym ojcem jest Abraham. Mówi im Jezus: Gdybyście byli dziećmi /synami/ Abrahama, wypełnialibyście dzieło Abrahama. [Poznańska]

 1. Naszym głównym celem jest:

– tworzenie społeczności braterskiej w domowej atmosfery – opartej na miłości, gościnności i wzajemnym zaufaniu. [Jana 13:35]

Jn 13:35 Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie. [Warszawska]

– czytaniu Słowa Bożego, głoszeniu tegoż Słowa

– czynieniu uczniów Najwyższemu ze wszystkich narodów. [Marka 16:15-16]

Mk 16:15 Rzekł do nich: „Idąc po całym świecie, głoście Dobrą Nowinę wszelkiemu stworzeniu.

Mk 16:16 Kto zaufa i zostanie zanurzony, będzie zbawiony; kto nie zaufa, będzie potępiony. [PBZNT]

– zanurzeniu „nawróconych Dzieje ap. 15:16-21” po grecku „baptizo” przez pełne zanurzenie w imię Jeszua. [Dzieje 2:38; 8:36-38]

Dz 2:38 Kefa odrzekł im: „Odwróćcie się od grzechu, powróćcie do Boga i niech mocą władzy Jeszui Mesjasza każdy z was zostanie zanurzony w przebaczenie waszych grzechów, a otrzymacie dar Ruach Ha-Kodesz! [PBZNT]

 

Dz 8:36 A gdy jechali drogą, dotarli do miejsca, gdzie było trochę wody, i eunuch rzekł: „Spójrz, jest woda! Czy coś stoi na przeszkodzie, abym mógł zostać zanurzony?”

Dz 8:37 *

Dz 8:38 Kazał zatrzymać wóz, po czym obaj, Filip i eunuch, zeszli do wody i Filip go zanurzył. [PBZNT]

 1. Celebrujemy Święta Boga JHWH z 3 księgi Mojżeszowej 23 rozdział wg. kalendarza księżycowego. [Więcej]
 1. Zachowujemy czystość pokarmową z 3 księgi Mojżeszowej 11 rozdział.
 1. Nie należymy do żadnej organizacji, stowarzyszenia, fundacji czy systemu religijnego, kościoła – jesteśmy „pomazańcowi” – należący do Pomazańca Jeszua. [Dzieje 11:26]

Dz 11:26 I znalazłszy poprowadził do Antiochii. Stało się zaś im, (że) i rok cały zebrać się razem w (społeczności) wywołanych i nauczyć tłum dość duży; w Antiochii uczniowie po raz pierwszy otrzymali nazwę Pomazańcowi. [Vocatio interlinearny NP]

 1. Święci/Oddzieleni dla JHWH, należący do 12 pokoleń żyjących w rozproszeniu [1 Kor. 1:2; Jakuba 1:1]

1Ko 1:2 Zborowi Bożemu, który jest w Koryncie, poświęconym w Chrystusie Jezusie, powołanym świętym, wraz ze wszystkimi, którzy wzywają imienia Pana naszego Jezusa Chrystusa na każdym miejscu, ich i naszym: [Warszawska]

 

Jak 1:1 Jakub, sługa Boga i Pana Jezusa Chrystusa, pozdrawia dwanaście pokoleń, które żyją w rozproszeniu. [Warszawska]

 1. Jesteśmy dalecy od tradycji Żydowskich, nauk/praw ludzkich – tzw. Talmudu. [Mateusza 15:1-9; 16:6-12; 23:23-25]

Mt 15:1 Wtedy przychodzą do Jezusa z Jerozolimy faryzeusze i nauczyciele Pisma i mówią:

Mt 15:2 Dlaczego Twoi uczniowie nie zachowują nakazu starszych: Nie obmywają rąk, kiedy mają jeść chleb.

Mt 15:3 Odpowiedział im: A dlaczegoż to i wy nie zachowujecie przykazania Bożego dla zachowania waszych nakazów?

Mt 15:4 Bóg bowiem powiedział: „Czcij ojca i matkę, a temu, kto złorzeczy ojcu lub matce, śmierć!”

Mt 15:5 A wy twierdzicie: Jeśli ktoś powie ojcu lub matce: to, co tobie miałem dać na utrzymanie, ofiarowałem Bogu,

Mt 15:6 ten już nie potrzebuje czcić swego ojca lub matki. W ten sposób przekreślacie przykazanie Boże dla [zachowania] waszego nakazu.

Mt 15:7 Obłudnicy! Słusznie powiedział o was prorok Izajasz:

Mt 15:8 „Ten lud czci mnie wargami, ale jego serce daleko jest ode mnie;

Mt 15:9 i czczą mnie na próżno, głosząc nauki, które są nakazami ludzkimi„. [Poznańska]

 

Mt 16:6 Jezus im powiedział: Strzeżcie się pilnie kwasu faryzeuszów i saduceuszów.

Mt 16:7 Oni zaś mówili między sobą: Nie zabraliśmy chleba.

Mt 16:8 Jezus, poznawszy to, powiedział: Słabej wiary, dlaczego mówicie między sobą, że nie macie chleba?

Mt 16:9 Czyż jeszcze nie rozumiecie i nie pamiętacie tych pięciu chlebów dla pięciu tysięcy i tego, ileście koszyków wtedy zebrali?

Mt 16:10 Ani o siedmiu chlebach dla czterech tysięcy i tego, ileście wtedy koszyków zebrali?

Mt 16:11 Jak możecie nie rozumieć, że nie miałem na myśli chlebów [mówiąc]: Strzeżcie się kwasu faryzeuszów i saduceuszów.

Mt 16:12 Wtedy zrozumieli, że nie kazał im wystrzegać się kwasu chlebowego, ale nauki faryzeuszów i saduceuszów. [Poznańska]

 

Mt 23:23 Biada wam, nauczyciele Pisma i faryzeusze, obłudnicy! Bo dajecie dziesięcinę z mięty i z kopru, i z kminku, a zaniedbujecie to, co ważniejsze w Prawie: sprawiedliwość, miłosierdzie i wiarę. Tamto trzeba czynić, ale tego nie wolno zaniedbywać.

Mt 23:24 Ślepi przewodnicy, przecedzacie komara, a połykacie wielbłąda!

Mt 23:25 Biada wam, nauczyciele Pisma i faryzeusze, obłudnicy! Bo oczyszczacie zewnętrzną stronę kubka i misy, a w środku są one pełne zdzierstwa i niewstrzemięźliwości. [Poznańska]

 1. Nie celebrujemy nic co ma źródła pogańskie i nacjonalistyczne. [3 Mojz. 18:1; 1 Piotra 1:15-16; Marka 8:15] [Test na skażenie katolicyzmem]

Kpł 18:3 Nie postępujcie tak, jak to jest w zwyczaju w Egipcie, gdzie zamieszkaliście, lub w ziemi Kanaan, do której was wiodę. Nie postępujcie więc tak! Nie stosujcie się do ich obyczajów. [Poznańska]

 

1Pt 1:15 Lecz za przykładem świętego, który was powołał, sami też bądźcie świętymi we wszelkim postępowaniu waszym,

1Pt 1:16 Ponieważ napisano: Świętymi bądźcie, bo Ja jestem święty. [Warszawska]

 

Mk 8:15 I nakazywał im, mówiąc: Baczcie i wystrzegajcie się kwasu faryzeuszów i kwasu Heroda. [Warszawska]

שָׁלוֹם‎ szalom – pokój Boga Ojca stworzyciela nieba i ziemi, niech będzie z tobą.